Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Погребална агенция Омега услуги предлагани, чрез нашия уебсайт и отношенията между Погребална агенция Омега и потребителите на уебсайта.

1. Погребална агенция Омега, е дружество вписано с ЕИК: 123456789, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. Софийски герой 28, предлагащо услугите от сайт www.omegafuneral.com, които са предмет на настоящите Общи условия.
2. Услугите на уебсайта предвидени в тези Общи условия се предоставят на потребителя при стриктно спазване на изискванията посочени в договора.
3. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с всички потребители с или без регистрация, които използват услугите на нашия уебсайт, като кремация, погребения, изработка на некролози и т.н.
4. Поради вероятността за законодателни промени или допълване и промяна на услугите, Общите условия могат да подлежат на промени. Тези промени могат да бъдат от различно естество като прекратяване, добавяне или промяна на дадени услуги.
5. Погребална агенция Омега се задължава да предостави нормално ползване на услугите от потребителя.
6. Траурна агенция Омега има право да поставя в сайта съдържание с рекламна форма.
7. Погребална агенция Омега има право да изпраща до потребителя търговски съобщения с цел информация или реклама.
8. Траурна агенция Омега има право да преустановява услугите в сайта и да ограничава или спира достъпа на потребители до неговото съдържание без предупреждение.
9. При използването на услугите предлагани от сайта, потребителят има достъп до различно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или интелектуална собственост.
10. Потребителят няма право да използва, съхранява, записва, променя или разпространява публично съдържание, което е обект на интелектуална собственост.
11. Правата на интелектуална собственост върху материали, бази данни и други ресурси, публикувани в нашия уебсайт, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
12. Погребална агенция Омега не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
13. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Погребална агенция Омега при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
14. Погребална агенция Омега не носи отговорност за вреди, причинени от потребителя на трети лица.
15. Погребална агенция Омега не носи отговорност за времето, през което сайтът не е бил достъпен поради непреодолима сила.
16. Погребална агенция Омега има право да ограничи или прекрати достъпа на всеки един потребител до сайта без предупреждение, ако с поведението си потребителят нарушава някое право в посочените Общи условия.
17. Ако при ползване на сайта поведението на потребителя може да представлява административно нарушение или престъпление, Погребална агенция Омега има право да съобщи на съответните държавни органи, които да съдействат за идентифицирането на потребителя и доказване на извършеното нарушение.
18. Погребална агенция Омега не носи отговорност за претърпени вреди от потребителя, които са настъпили след спирането или ограничаването на услугите.
19. Погребална агенция Омега предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
20. Потребителят се съгласява, че Погребална агенция Омега има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на потребителя при използването на нашия уебсайт.
21. Потребителят и Погребална агенция Омега се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси.
22. Потребителят и Погребална агенция Омега се задължават по време и след изтичане на договора да не правят публично достояние писмената или устната кореспонденция проведена между тях.
23. В случай, че някоя от клаузите се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на целия договор.
24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението му, се прилагат законите на Република България.

4.44 / 211
Нуждаете ли се от услугите на погребална агенция в София?
Очакваме да се свържете с нас при възникнал въпрос за консултация и за да се възползвате от изгодните ни оферти за погребение или кремация.